• Nederlands
  • English

Wat wij doen

Terug naar het begin

We willen terug naar de beweging die Jezus startte. Dat betekent óók aandacht voor de Hebreeuwse wortels van het geloof en ons te verbinden met Israël en de Messiaanse gelovigen. De bijbel is immers een Joods boek, opgeschreven door Joden. Jezus is ook als Joodse Messias gekomen en Gods reddende kracht voor iedereen die dit gelooft, eerst voor de Joden, maar ook voor andere volken (Romeinen 1:16). Twintig eeuwen ‘christelijk’ antisemitisme heeft Joden helaas elk zicht ontnomen op het (h)erkennen van hun eigen Messias. Toch is dit dé sleutel als het gaat om wereldwijde opwekking (Romeinen 11: 15) en zelfs de wederkomst van Israëls Messias, dat is Jezus.

Israël en het Joodse volk

Wij willen terug naar de oorsprong van de beweging die Jezus startte en wegbereider zijn voor Zijn wederkomst! We werken mee in aliyah (terugkeer van Joden naar Israël en hebben we aandacht voor de Hebreeuwse wortels van het geloof. Want twintig eeuwen kerkhistorie hebben enorme impact gehad op het christelijk denken van nu. Daarom Want veel van wat christenen nu ‘Joods’ noemen is gewoon Bijbels, maar door de christelijk-antisemitische historie zijn we vervreemd geraakt van de Bijbelse oorsprong.
We erkennen Jezus als Joodse Messias en zijn verbonden met Messiaanse gelovigen in Israël. Want in de Bijbel kun je lezen dat Israël Gods sleutel is, die wereldwijd geestelijk herstel in beweging zet. Paulus spreekt zelfs over ‘opstanding uit de dood’, als Joden hun Messias, dat is Jezus, gaan aannemen. Zo zal de wederkomst van Jezus ook niet eerder plaats vinden dan dat Israël Hem als Messias verwelkomt (Mattheüs 23:39).
Het bijzondere is dat Paulus zegt dat niet-Joodse gelovigen het heil hebben ontvangen met een doel: om de Joden jaloers te maken (Romeinen 11:11). Dat is een opdracht (!), maar het trieste is dat de kerk van nu dit nog nauwelijks ziet. Dat dit een satanische strijd is blijkt wel uit eeuwenlang ‘christelijk’ bloedvergieten als gevolg van vervangingsleer (het denken dat de kerk Israel heeft vervangen). Denk niet dat deze strijd in onze dagen is opgehouden: het is springlevend in subtiele vormen in veel hedendaagse kerken.
Wij geloven in een gemeente (Efeziërs 2:13-16) waar joodse én niet-joodse gelovigen in Jezus samen één zijn, zonder dat zij hun identiteit hoeven op te geven. Wij willen geen Joodse mensen bekeren tot het christelijk geloof met al zijn gebruiken, die overigens vaak een heidense of antisemitische oorsprong hebben. Joden die Jezus als hun Messias belijden blijven volop Joods, dus met behoud van identiteit, inclusief Bijbelse feesten als sabbat, Pesach, Wekenfeest, Jom Kippoer en Loofhuttenfeest.

Gebed

We geloven in het belang van gebed en aanbidding. Hoe wij dat vormgeven bij Petach Tikvah is door elke dag met elkaar in gebed te gaan voor zowel persoonlijke zaken als voor Israël. In Handelingen 15:14-17 kondigt God het herstel van de vervallen hut van David aan met daarna een wereldwijde opwekking. Het geheim van deze hut of tent (Hosea) was dat David daar elke dag direct contact met God had, dus zonder een scheiding tussen God en David. God wil dat herstellen, in onze levens en specifiek ook in Israël.

Gebedspunten
Wij geloven in het proclameren van Gods Woord. God Zélf spoort ons aan om Hem te herinneren aan Zijn beloften!

Jesaja 62:1-7
1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt.
2 Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je majesteit. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de HEER zelf heeft bepaald.
3 Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de HEER, een koninklijke tulband in de hand van je God.
4 Men noemt je niet langer Verlatene en je land niet langer Troosteloos oord, maar je zult heten Mijn verlangen en je land Mijn bruid. Want de HEER verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen.
5 Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen.
6 Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de HEER, gun jezelf geen rust
7 en gun hem evenmin rust, totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd.

Jeremia 32:40-42
40 Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, ik keer mij nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van mij zullen afkeren.
41 Ik zal er weer vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit land planten. Met hart en ziel zal ik dat doen.
42 Dit zegt de HEER: Zoals ik over dit volk al dit grote onheil heb gebracht, zo zal ik het al het goede brengen dat ik hun beloof.
Jeremia 33:6-9
6 dit zegt de HEER: Ik zal de wonden van de stad verbinden en haar herstellen, ik geef de inwoners blijvende vrede en voorspoed. 7 Ik breng een keer in het lot van Juda en Israël en maak ze weer tot het volk van vroeger. 8 Ik zal het volk reinigen van alle wandaden waarmee het tegen mij gezondigd heeft. Ik zal het alle wandaden vergeven waarmee het willens en wetens tegen mij gezondigd heeft. 9 Jeruzalem zal mij weer vreugde geven en mij lof en roem brengen bij alle volken op aarde. Die zullen horen hoeveel geluk en voorspoed ik Jeruzalem schenk, en huiveren van ontzag.

Zacharia 1:14-16
14 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Brandend van liefde neem ik het op voor Jeruzalem en Sion,
15 en ziedend van woede ben ik op de zelfgenoegzame volken. Ik had mijn toorn immers al weer laten varen, maar zij hebben mijn volk steeds harder aangepakt.
16 Daarom – zegt de HEER – keer ik vol erbarmen terug naar Jeruzalem. Mijn huis zal er worden herbouwd – spreekt de HEER van de hemelse machten
Jeremia 16:14-17
Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Brandend van liefde neem ik het op voor Jeruzalem en Sion,
15 en ziedend van woede ben ik op de zelfgenoegzame volken. Ik had mijn toorn immers al weer laten varen, maar zij hebben mijn volk steeds harder aangepakt.
16 Daarom – zegt de HEER – keer ik vol erbarmen terug naar Jeruzalem. Mijn huis zal er worden herbouwd – spreekt de HEER van de hemelse machten – en met het meetlint in de hand zal een begin worden gemaakt met de wederopbouw van de stad.’
17 Verder moest ik verkondigen: ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen mijn steden overvloeien van voorspoed, opnieuw zal de HEER Sion troosten, opnieuw zal hij Jeruzalem uitverkiezen.

Jeremia 29:14
14 Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verbannen heb – spreekt de HEER – en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren.

Ezechiel 36:22-36 OMWILLE VAN MIJN HEILIGE NAAM
22 Zeg daarom tegen het volk van Israël: “Dit zegt God, de HEER: Ik zal ingrijpen, volk van Israël – niet omwille van jou, maar omwille van mijn heilige naam, die je hebt ontwijd bij de volken waar je gekomen bent!
23 Ik zal mijn grote naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, weer aanzien verschaffen. Die volken zullen beseffen dat ik de HEER ben – spreekt God, de HEER. Ik zal ze laten zien dat ik heilig ben;
24 ik leid jullie weg bij die volken, ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je eigen land terugkeren.
25 Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden.
26 Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.
27 Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen.
28 Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn.
29 Ik zal jullie redden van alles wat je onrein maakt, ik zal het koren bevelen overvloedig te groeien en nooit meer een hongersnood op jullie afsturen.
30 De bomen zullen overvloedig vrucht dragen en de akkers zullen een rijke opbrengst geven; jullie zullen niet meer door andere volken worden bespot omdat jullie honger lijden.
31 Jullie zullen je al je dwaalwegen en wandaden herinneren, en jullie zullen van jezelf walgen vanwege jullie gruwelijke zonden.
32 Ik doe dit alles niet omwille van jullie – spreekt God, de HEER; laat dat tot je doordringen! Schaam je over je schandelijk gedrag, volk van Israël.
33 Dit zegt God, de HEER: Op de dag dat ik jullie van je zonden gereinigd heb, zal ik in de steden weer mensen laten wonen en zullen de puinhopen weer worden opgebouwd.
34 Het verwilderde land zal weer worden bewerkt – het land dat voor iedereen die erdoorheen trok een woestenij was.
35 Ze zullen zeggen: ‘Dit land hier, dat een woestenij was, is nu als de tuin van Eden, en de steden die in puin lagen, die verlaten waren en verwoest, zijn weer versterkt en bewoond.’
36 Dan zullen de volken om je heen beseffen dat ik de HEER ben. Ik zal weer opbouwen wat verwoest was en beplanten wat verwilderd was. Wat ik, de HEER, gezegd heb, zal ik doen.

Trainen en toerusten

We trainen in discipelschap. Hierbij richten wij ons in het bijzonder op jongeren, omdat dit de volgende generatie is. Net zoals een piloot zichzelf moet trainen om helemaal op zijn instrumenten te vliegen, wil God dat we leren leven en handelen uit geloof en openbaring. Dat gaat niet vanzelf en wij helpen je graag om op Gods Woord te vertrouwen en niet op je gevoel!
We helpen je niet alleen je identiteit (wie ben je) en bestemming (wat is Gods plan voor jou) in Jezus vinden, maar bieden je ook een uitdagende omgeving om je karakter te ontwikkelen. Leiders weten immers wat het is om te dienen en leren anderen ook weer discipelschap. Jezus was hierin ons voorbeeld. Met toerusten bedoelen we dat het niet genoeg is om alleen maar geestelijke kennis te hebben.
Praktisch dienen in Israel
We willen graag onze gelovige broers en zussen in Israël dienen. Wij willen als Petach Tikvah graag een tussenpersoon zijn tussen ons netwerk van gelovigen in Israël en (jonge) gelovigen in Nederland, om mensen vanuit Nederland uit te zenden naar Israël voor een periode van 3 maanden om in de Messiaanse gemeenschap te dienen. Er zijn verschillende manieren waarop we kunnen dienen, op verschillende plekken. Onder het kopje ‘Help mee’ plaatsen we de verschillende mogelijkheden om te kunnen dienen.