• Nederlands
 • English

Recent geplaatst

ANBI

Met ingang van 1 januari 2008 heeft Petach Tikvah een verklaring van de belastingdienst dat zij wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aan Petach Tikvah fiscaal aftrekbaar zijn.

Als u een gift geeft, zowel eenmalig als periodiek, heeft u de mogelijkheid dit af te trekken bij de belastingdienst. Een belangrijke voorwaarde om uw gift te mogen aftrekken is dat u deze gift moet doen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN / fiscaal nummer ANBI voor Stichting Petach Tikvah is 810455948.

Om in aanmerking te komen voor een ANBI-beschikking moeten organisaties wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten het kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen zijn. Petach Tikvah valt in deze categorie. Ook instellingen die bijdragen aan het algemeen nut komen in aanmerking.

Andere voorwaarden zijn onder andere dat de instellingen geen winstoogmerk hebben, dat de feitelijke werkzaamheden voor meer dan 90% een algemeen belang dienen en dat de instellingen voldoen aan de eisen van de belastingdienst. Meer informatie over de ANBI-beschikking en het aftrekken van giften kunt u vinden via www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl/giften.

Zakelijke ANBI-gegevens

 • Naam Anbi: Stichting Petach Tikvah
 • RSIN nummer: 810455948
 • Het post/bezoekadres:Oosthalen 5, 9414TG  Hooghalen
 • Doelstelling in lijn met statuten:
  • Meewerken aan het herstel van het Lichaam van de Heer, o.a. door te streven naar verzoening tussen Jood en niet-Jood
  • Gehoor geven aan de Bijbelse opdracht: het Joodse volk zegenen (Romeinen 11:11)
  • Jaloersmakende Gemeente (gemeenschap) te zijn in verbondenheid met Messiaanse gelovigen en gemeenten in Israël. Onderwijs en discipelschap met aandacht voor de Hebreeuwse wortels van het geloof staat hierin centraal.
 • Hoofdlijnen van het beleidsplan 2016: We zijn onderdeel van de beweging die Jezus in Israël startte. We zijn daarom een gemeenschap met een hart voor Israël en de mensen om ons heen. We helpen mee aan het herstel van Gods Koninkrijk en helpen mensen Jezus toegewijd volgen in de kracht en liefde van de Heilige Geest. In 2016 werken we aan:
  • Gemeenschapsleven: volgelingen van Jezus vormen een gemeenschap en demonstreren Jezus liefde. We werken aan structuur om de groeiende groep gelovigen handvatten te bieden zodat ze verder kunnen groeien. Ook wordt concreet gewerkt aan de onderlinge verbondenheid in hart-hart relaties
  • Discipelschap: we werken aan trainen en toerusten. In 2015 is een nieuw onderwijsplan opgezet en dit werken we uit in 2016 en 2017. Er is visie voor een trainingsschool
  • Aanbidding en gebed: we zijn een huis van gebed en aanbidding. We werken aan de invulling van een het principe van gebed&aanbidding voor kinderwerk, tienerwerk en jeugdgroep
  • Israël en het Joodse volk: wij willen terug naar de oorsprong van de beweging die Jezus startte. In 2016 en 2017 gaan we door met het uitnodigen van Messiaanse voorgangers/leiders en organiseren we ook weer een Israël-reis. We hebben aandacht voor de Bijbelse feesten en geven er onderwijs over
  • Evangelisatie: in 2016 gaan we meer actief erop uit om Gods liefde te demonstreren. Alfa is opgezet en Petach Tikvah is lid geworden van het Interkerkelijke platform Oranje
  • Ondersteuning. Dit omvat leiderschap, financiën, PR/communicatie, Kantoor en infrastructuur / ICT.

Deze beleidslijnen maken deel uit van de strategische prioriteiten die lopen tot 2016.

 • Functie/namen bestuurders:
  • Erwin Wietses (voorzitter)
  • Jan Middelhoek (penningmeester)
  • Oege Verhagen (secretaris)
  • Henk Mulder (bestuurslid)
 • Beloningsbeleid:
  • De stichting is een non-profit stichting en volledig afhankelijk van giften en donaties
  • Bestuurders ontvangen conform de statuten geen beloning
  • De stichting ontvangt geen subsidies
  • Beloningsbeleid directie: Eelco Schaap is als visie- en fakkeldrager in loondienst (16 uur). De bezoldiging vindt plaats uit giften.
  • Er is een directiestatuut wat de verhoudingen regelt tussen bestuur en directeur
  • Beloningsbeleid vrijwilligers en medewerkers. Petach Tikvah is een geloofswerk en vrijwilligers/medewerkers voorzien zelf in hun inkomen. Indien er voldoende financiën beschikbaar zijn betalen wij een een onkosten- en/of reiskostenvergoeding. Dit kan echter nooit hoger zijn dan het door de overheid bepaalde maximum van € 1500,00 per jaar.
 • Financiële verantwoording:
  • Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting gesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt.
  • Ook wordt een jaaroverzicht samengesteld.
  • De jaarrekening 2012 ligt ter inzage bij stichting Petach Tikvah of kunt u downloaden
  • De jaarrekening 2013 ligt ter inzage bij stichting Petach Tikvah of kunt u downloaden
  • De jaarrekening 2014 ligt ter inzage bij stichting Petach Tikvah en kunt u downloaden
  • De jaarrekening 2015 ligt ter inzage bij stichting Petach Tikvah en kunt u downloaden
  • De jaarrekening 2016 ligt ter inzage bij stichting Petach Tikvah en kunt u downloaden
 • Activiteiten
  • Alle activiteiten van de stichting worden wekelijks op deze site bekend gemaakt en deze activiteiten worden ook elk kwartaal activiteiten bekend gemaakt middels een papieren mailing
  • Wekelijks is er een bijeenkomst met sprekers en op woensdagavond is er een jongerenavond
  • Op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend is er aanbidding en gebed met hier onder andere ook gebed voor Israël en de gemeenschap
  • Eén keer per jaar een Israël reis experience reis voor jongeren georganiseerd
  • Via hulpprojecten geven wij hulp en hoop aan de Joodse medemens. Bij hulp kan je denken aan hulp bij terugkeer naar Israël of hulp in noodsituaties. Wij werken samen met lokaal werkende organisaties (Ezra International en Shalom Ministries) die betrokken zijn bij terugkeer (aliyah) en hulpverlening.
  • In Israël zijn onze partnerorganisaties Gateways Beyond International en Revive Israël. We onderhouden ‘hart-hart’ verbindingen met Messiaanse bedieningen en organisaties. Daarnaast werken we samen met diverse partnerorganisaties wereldwijd
  • Trainingsschool. We zijn een gemeenschap met discipelschap principes. We hebben visie voor een trainingsschool en alhoewel de trainingschool is gestart, bieden we je  al wel een uitdagende omgeving aan om jezelf te ontplooien.

 

ANBI